Aansprakelijkheid:

- Deelname aan alle activiteiten bij Strandactief geschiedt geheel op eigen risico. Strandactief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan door haar georganiseerde Activiteiten, dan wel voor schade die niet wordt gedekt onder haar WA-verzekering. Deelnemers kunnen aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij door grove nalatigheid en/of opzet schade aan de door Strandactief beschikbaar gestelde materiaal of het van derden zouden aanrichten.

Deelnemers zijn verplicht om mogelijke risico's zelf te dekken. Zorg ervoor dat uw gezelschap voldoende verzekerd is en sluit zo nodig een passende collectieve verzekering af.

Deelname/veiligheid deelnemers:

Alle deelnemers moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelnemen aan de activiteiten van Strandactief grote lichamelijke inspanning kan vergen. Elke deelnemer aan de activiteiten van Strandactief dient over een normale gezondheid en conditie te beschikken. Indien deelnemers medicijnen gebruiken of lichamelijke beperkingen hebben die van invloed zijn op de normale gezondheid of conditie, dient dit te allen tijde vooraf te worden gemeld. Strandactief behoudt zich het recht om personen uit te sluiten van deelname.

Bij kano/raft/vlot-activiteiten moeten de deelnemers kunnen zwemmen. Voor een soepel en veilig verloop van de activiteiten dienen de deelnemers de aanwijzingen van de instructeur op te volgen. De activiteiten gaan in principe altijd door. Bij wat minder gunstige weersomstandigheden kunt u dus niet annuleren en doet Strandactief dat ook niet. Mochten wij besluiten, dat door weersomstandigheden of in andere situaties van overmacht de veiligheid van deelnemers of andere personen in het geding zou kunnen komen, dan behouden we ons het recht toe om het programma aan te passen, te onderbreken of indien nodig te annuleren. Bij annulering onzerzijds worden de niet gedane activiteiten in minder gebracht zonder recht op schadevergoeding. Annulering door deelnemers kan kosteloos tot 28 dagen voor aanvang programma. Na deze termijn zal 50% van het betreffende boekingsbedrag in rekening worden gebracht.

Programmawijzigingen:

Wijzigingen kunnen in de offertesfeer kosteloos worden doorgevoerd. Bij wijzigingen van reeds bevestigde programma's kan Strandactief hiervoor kosten in rekening brengen. Wijzigingen in bevestigde programma's dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven.

Offertes:

Offertes zijn 14 dagen geldig. Indien Strandactief binnen deze periode geen reactief op de offerte heeft ontvangen, kunnen hieraan geen rechten meer worden ontleend. Indien in deze periode programma's worden bevestigd die een offerte kunnen beïnvloeden, neemt Strandactief hier over contact op. Als een reservering schriftelijk wordt bevestigd bij Strandactief en akkoord bevonden is de reservering daarmee definitief.

Aangeraden wordt om bij het boeken van activiteiten het aantal deelnemers zo exact mogelijk te bevestigen. Het aantal deelnemers dat bevestigd wordt is bindend. Het boeken van extra deelnemers kan altijd tot 7 dagen voorafgaand aan het programma. Annuleren van deelnemers kan kosteloos tot 28 dagen voor aanvang van de activiteit.

Aantal deelnemers:

In de meeste gevallen is het minimum aantal deelnemers aan een programma 8 personen. Indien het aantal deelnemers, door welke reden dan ook, minder wordt dan het minimum aantal van 8 personen, wordt het bedrag conform dit minimum aantal in rekening gebracht. Bij de activiteiten voor kinderen wordt uitgegaan van minimum 8 personen waaronder ten minste 1 volwassene.

Betaling:

Betaling geschiedt in alle gevallen voorafgaand aan het programma. De activiteiten voor kinderen dienen ter plekke contant voldaan te worden. Rekeningen welke niet voldaan zijn binnen 30 dagen na factuurdatum worden verhoogd met administratiekosten € 25,=. Indien de factuur niet binnen 2 maanden is betaald is Strandactief gerechtigd het incasso over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de deelnemer.